Từ việc tạo dữ liệu huấn luyện cho đến việc xác thực và giám sát mô hình, chúng tôi phân loại các danh mục quan trọng của các nhà cung cấp giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai trí tuệ nhân tạo một cách đạo đức và hợp pháp.

Sự tăng nhanh của trí tuệ nhân tạo phát sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm việc lan truyền thông tin sai lệch, củng cố các định kiến, và lạm dụng các tài liệu riêng tư hay được bảo vệ bản quyền.

Khi mối quan ngại gia tăng, trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm đã lại được gắn kết vào tâm điểm. 

Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm là một thuật ngữ tổng quát cho những hướng tiếp cận và giải pháp khác nhau nhằm phát hiện thiên vị, công bằng, khả năng giải thích, và tuân thủ quy tắc trong suốt quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. 

Những công ty công nghệ hàng đầu - cũng như là một làn sóng các tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận - cũng đã khởi động các sáng kiến riêng của họ, đặc biệt là khi đà phát triển của trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng. Ví dụ, vào tháng 7 năm 2023, Microsoft, Google, OpenAI, và Anthropic đã tuyên bố thành lập Frontier Model Forum. Tổ chức này sẽ tập trung vào nghiên cứu an toàn trí tuệ nhân tạo, hợp tác với các nhà hoạch định chính sách, và xác định các tiêu chuẩn tốt nhất cho các mô hình tiên phong. 

Tuy nhiên, các công ty này không đơn độc trong những nỗ lực của mình - họ đã cùng với một hệ sinh thái rộng lớn các startup xây dựng các giải pháp nhằm hỗ trợ các nguyên tắc và thực tiễn trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Trong bản đồ thị trường dưới đây, chúng tôi đã xác định 73 startup phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong 9 danh mục khác nhau.