IATSE công bố những nguyên tắc cốt lõi của mình về việc áp dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo trong ngành giải trí.

Trong một thông báo, IATSE, một liên hiệp công đoàn đại diện cho hơn 160.000 kỹ thuật viên, nghệ sĩ và thợ thủ công trong ngành công nghiệp giải trí, cho biết: "Phương pháp tiếp cận của chúng tôi như một liên hiệp công đoàn phải bao hàm, tập trung vào nghiên cứu, hợp tác, giáo dục, quảng bá chính trị và pháp luật, tổ chức và đàm phán tập thể."

Thông báo này được đưa ra vào thời điểm Trí tuệ Nhân tạo vẫn là một chủ đề quan trọng trong cuộc đàm phán của SAG-AFTRA và WGA.

Các nguyên tắc được đưa ra dành cho các thành viên bao gồm một phương pháp toàn diện khuyến khích liên hiệp công đoàn và các thành viên của nó "tập trung vào nghiên cứu, hợp tác, giáo dục, quảng bá chính trị và pháp luật, tổ chức và đàm phán tập thể" khi có sự liên quan đến công nghệ Học máy và Trí tuệ Nhân tạo.

Là một phần trong phương pháp và nghiên cứu đó, các nguyên tắc chỉ ra, "IATSE sẽ cũng ngay lập tức xác định xem những nghề nghiệp và liên hiệp công đoàn cần gặp nguy hiểm nhất trong tương lai gần."

Ủy ban Trí tuệ Nhân tạo của IATSE sẽ đi sâu vào nghiên cứu về công nghệ Trí tuệ Nhân tạo, tập trung vào cách chúng có thể thay đổi bức tranh việc làm trong ngành giải trí dưới sự quản lý của IATSE.

Ngoài việc nghiên cứu, việc giáo dục về các công nghệ mới cũng là cốt lõi, nguyên tắc của IATSE cũng chỉ ra rằng họ sẽ "khẳng định rằng các thành viên của chúng tôi có quyền nhận được đào tạo đầy đủ và cơ hội nâng cao kỹ năng để điều hướng bất kỳ thay đổi nào do Trí tuệ Nhân tạo mang đến trong môi trường làm việc của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trang bị cho thành viên kỹ năng để điều hướng tiến bộ công nghệ này và xây dựng một văn hóa giáo dục liên tục, thông qua Khoa Giáo dục và Đào tạo của IATSE và Quỹ Đào tạo của IATSE."

Xem Các Nguyên tắc Cốt lõi đầy đủ.

Phương pháp Toàn diện: Việc Triển khai Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) và Học máy (ML) trong các ngành Nghệ thuật, Giải trí và Truyền thông đe dọa thay đổi căn bản các mô hình kinh doanh của nhà tuyển dụng và gây rối đến sinh kế của các thành viên IATSE. Những gì đang đặt cược là quá lớn, do đó phương pháp của IATSE như một liên hiệp công đoàn phải bao gồm, tập trung vào Nghiên cứu, Hợp tác, Giáo dục, Quảng bá chính trị và Pháp luật, Tổ chức và Đàm phán tập thể.

Nghiên cứu: IATSE sẽ tiên phong trong việc hiểu rõ Trí tuệ Nhân tạo và Học máy sẽ ảnh hưởng đến thành viên và toàn bộ ngành công nghiệp giải trí. Điều này bao gồm hiểu rõ hơn về cách các công cụ Trí tuệ Nhân tạo và Học máy đang được sử dụng bởi các thành viên và người sử dụng hiện nay, khả năng và giới hạn của các công cụ Trí tuệ Nhân tạo và Học máy hiện tại, dự đoán khả năng và giới hạn của các công cụ Trí tuệ Nhân tạo và Học máy sẽ được phát triển trong tương lai. IATSE sẽ làm việc để xác định rõ các định nghĩa phân loại các loại "Trí tuệ Nhân tạo" nhằm thúc đẩy việc áp dụng pháp luật có hiệu lực và giám sát đàm phán tập thể. IATSE cũng sẽ ngay lập tức xác định những nghề nghiệp và Liên hiệp công đoàn cơ sở có nguy cơ bị ảnh hưởng trong tương lai gần.

Ủy ban Trí tuệ Nhân tạo của IATSE sẽ tham gia vào một nghiên cứu toàn diện về công nghệ Trí tuệ Nhân tạo, với sự tập trung đặc biệt vào cách chúng có thể thay đổi bức tranh việc làm trong ngành công nghiệp giải trí dưới sự quản lý của IATSE. Nó cũng sẽ xem xét cách điều chỉnh các điều khoản hợp đồng, pháp luật và các chương trình đào tạo để đảm bảo rằng thành quả của tăng năng suất thông qua Trí tuệ Nhân tạo được chia sẻ công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Hợp tác với Đối tác và Bên liên quan: Ủy ban Trí tuệ Nhân tạo của IATSE sẽ tập hợp các thành viên IATSE và đại diện ở mọi cấp bậc, cũng như các chuyên gia bên ngoài để chỉ đạo phương pháp tiếp cận của liên hiệp công đoàn đối với các thách thức và cơ hội từ công nghệ mới này. Lãnh đạo liên hiệp công đoàn và ủy ban này sẽ tương tác với các nhóm và tổ chức liên minh, bao gồm nhưng không giới hạn các Viện Công nghệ AFL-CIO, Chiến dịch Nghệ thuật Nhân hóa, Liên minh Bản quyền và Bộ Cán bộ Chuyên nghiệp (AFL-CIO).