Table of contents

Như cách người dùng đầu tiên của Microsoft Excel phải được huấn luyện để hiểu cách sử dụng PivotTable và các công thức VLOOKUP, người dùng AI sinh sản cũng phải hiểu về việc đặt câu hỏi và các trường hợp sử dụng có tác động cao để thực sử dụng hết sức mạnh của nó," anh ta nói, cũng chú ý đến quản lý thay đổi và sự lựa chọn, mà tầm quan trọng của chúng không thể bị đánh giá thấp trong việc liên quan đến AI.

Để thúc đẩy việc sử dụng My Assistant, Walmart sử dụng các chiến lược hình thức chính thức và không chính thức, tiến hành phổ biến các trường hợp sử dụng thiết thực tại các cuộc họp để tạo niềm nhận thức, sau đó cung cấp đào tạo thực hành cho các quản lý nhân sự, trang bị cho họ sự kinh nghiệm, kiến thức và sự tự tin cần thiết để ủng hộ việc sử dụng các trường hợp trong nhóm của họ.

"Chúng tôi khuyến khích các nhà lãnh đạo của chúng tôi nói chuyện với nhóm của họ về việc sử dụng My Assistant và đang nhấn mạnh các cách để cho thấy nó có thể tăng cường sáng tạo và năng suất," Peterson giải thích. "Nếu một nhân viên cần viết một tài liệu trắng, họ không nên xấu hổ khi sử dụng My Assistant như một điểm bắt đầu. Các quản lý nên tôn vinh việc sử dụng nó, biết rằng điều này có thể dẫn đến bản nháp sáng tạo và năng suất hơn. Kết quả không hoàn hảo và sẽ yêu cầu sự can thiệp của con người, nhưng My Assistant có thể giúp loại bỏ hiện tượng câm nín của người viết để bắt đầu." Anh ta nói "thấy là tin" và rằng đào tạo thực hành sẽ giúp người của bạn và giúp họ nhìn nhận AI sinh sản như một công cụ nâng cao năng suất - một người đồng minh, chứ không phải một mối đe dọa.

Hướng tới tương lai

Hiện tại, My Assistant cung cấp trải nghiệm tương tự cho người dùng tại chỗ, cho phép các nhân viên Walmart tại Mỹ tổng hợp, tóm tắt và bổ sung dữ liệu riêng tư từ hệ sinh thái của Walmart một cách an toàn. Trong tương lai gần, nhân viên Walmart tại Mỹ sẽ có thể sử dụng My Assistant để trả lời các câu hỏi phức tạp liên quan đến lợi ích của họ, cũng như tận dụng những trường hợp sử dụng cá nhân khác về phát triển sự nghiệp, học tập, tham gia công việc, phân tích dữ liệu, và nhiều hơn nữa.

Nhìn vào tương lai, Walmart dự định mở rộng My Assistant đến các nhân viên công ty quốc tế, bắt đầu từ Canada, Mexico và Trung Mỹ. Tầm nhìn của công ty cũng là cuối cùng, cho phép nhân viên trực tiếp trong các cửa hàng Walmart và Sam's Club sử dụng các giải pháp AI sinh sản để giúp họ phục vụ khách hàng và thành viên tốt hơn.

Như với bất kỳ công nghệ mới nào, khó có thể tưởng tượng được GenAI sẽ tác động đến công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta như thế nào. Điều rõ ràng là Peterson mong đợi rằng nhiều công việc sẽ được bổ sung và, kết quả là, nhiều công việc mới sẽ được tạo ra.

"Nhưng cuối cùng," ông nói, "con người của chúng ta sẽ tiếp tục là yếu tố làm nên sự khác biệt của chúng ta.