ChatGPT thực sự hoạt động như thế nào?

ChatGPT của OpenAI đã tạo nên sự chú ý trong thế giới trí tuệ nhân tạo, thu hút người dùng bằng khả năng tương tác trong các cuộc trò chuyện mạch lạc và mạch lượng. Nhưng thực tế, mô hình ngôn ngữ ấn tượng này hoạt động như thế nào? Hãy khám phá quá trình hoạt động bên trong của ChatGPT và khám phá cơ chế hấp dẫn của nó.

How does ChatGPT actually work?

ChatGPT được xây dựng dựa trên nền tảng của GPT-3, viết tắt của "Generative Pre-trained Transformer 3." GPT-3 là một mô hình ngôn ngữ hiện đại đã được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản từ internet. Nó đã học cách dự đoán từ tiếp theo trong một câu dựa trên ngữ cảnh được cung cấp bởi các từ trước đó.

Để tạo ra ChatGPT, OpenAI điều chỉnh lại GPT-3 bằng cách sử dụng phương pháp gọi là Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). Ban đầu, các huấn luyện viên AI tham gia vào các cuộc trò chuyện và đóng vai cả người dùng và trợ lý AI. Họ có sự trợ giúp từ các gợi ý được viết bởi mô hình để giúp họ sáng tạo phản hồi. Bộ dữ liệu cuộc trò chuyện này sau đó được pha trộn với bộ dữ liệu InstructGPT, được chuyển đổi thành định dạng cuộc trò chuyện.

Quá trình huấn luyện bao gồm xếp hạng chất lượng của các phản hồi của các mô hình khác nhau. Các huấn luyện viên AI cung cấp xếp hạng này và mô hình được điều chỉnh lại bằng phương pháp tối ưu chính sách tiệm cận (Proximal Policy Optimization). Quá trình lặp này giúp cải thiện hiệu suất của mô hình theo thời gian.

FAQ:

Q: Mô hình ngôn ngữ là gì?

A: Mô hình ngôn ngữ là một hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo ra văn bản giống con người dựa trên thông tin đầu vào mà nó nhận được. Nó học các mẫu và cấu trúc từ lượng lớn dữ liệu huấn luyện để tạo ra các phản hồi mạch lạc và phù hợp ngữ cảnh.

Q: Sự điều chỉnh lại là gì?

A: Sự điều chỉnh lại là quá trình một mô hình đã được huấn luyện trước được huấn luyện tiếp theo trên một nhiệm vụ hoặc bộ dữ liệu cụ thể để cải thiện hiệu suất của nó trong lĩnh vực cụ thể đó. Trong trường hợp của ChatGPT, GPT-3 được điều chỉnh lại bằng phương pháp học tăng cường từ phản hồi của con người.

Q: Học tăng cường hoạt động như thế nào?

A: Học tăng cường là một loại học máy trong đó một đại lý trí tuệ nhân tạo học cách đưa ra quyết định thông qua tương tác với môi trường. Nó nhận phản hồi dưới dạng phần thưởng hoặc phạt dựa trên hành động của nó, cho phép nó học và cải thiện khả năng ra quyết định.

Q: ChatGPT có thể tạo ra phản hồi không chính xác hoặc có thiên kiến không?

A: Đúng, ChatGPT đôi khi có thể tạo ra các phản hồi không chính xác hoặc có thiên kiến. OpenAI đã triển khai các biện pháp an toàn để giảm thiểu các kết quả vô ích và không chính xác, nhưng nó cũng có thể có những hạn chế. OpenAI khuyến khích tích cực ý kiến phản hồi từ người dùng để cải thiện hệ thống và giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh.

Kết luận, ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ đáng chú ý kết hợp sức mạnh của GPT-3 với học tăng cường từ phản hồi của con người. Khả năng tham gia vào các cuộc trò chuyện mạch lạc của nó là sự tiến bộ đáng kể trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo. Khi OpenAI tiếp tục hoàn thiện và cải tiến ChatGPT, chúng ta có thể mong đợi những khả năng ấn tượng hơn nữa từ công nghệ đột phá này.